Adatkezelési Tájékoztató / Privacy Policy

Vállalatunk elkötelezett az adatok védelme mellett és megértjük, hogy Önnek a személyes adatai fontosak, így az adatai felhasználása és megosztásának védelme elsődleges. Tiszteletben tartjuk és értékeljük a honlapunk látogatóit és azok adatvédelmét, így az itt leírt módon gyűjtjük és használjuk fel a személyes adatokat, oly módon hogy az összhangban álljon a tevékenységeinkkel, kötelezettségeinkkel és az Ön jogaival. Kérjük, figyelmesen olvassa végig és értelmezze ezt az adatvédelmi tájékoztatót, melynek elfogadása elengedhetetlen a honlapon történő kapcsolatfelvétel megadásához, a munkalehetőség ajánlások, annak elfogadásaihoz vagy akár személyre, vállalatra szabott szolgáltatások igénybevételére illetve a a velünk történő jogviszony megkötésének esetére.

 

1. Az adatkezelő 

Chronos Systems Kft. (a továbbiakban: Chronos vagy Adatkezelő)

Székhely:                       1134 Budapest, Tüzér u. 30. II. em. 12-13.
Postacím:                      1550 Budapest, Pf.:112.
Adószám:                      HU11939498
E-mail:                           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon / Fax:                 +36-1-268-1216 / 268-1217
Honlap:                          www.chronossystems.com
Szoftvertermék honlap: www.chronosworkflow.com

 

Az érintettek személyes adatait a Chronos kezeli, beleértve a www.chronossystems.com weboldal és/vagy a www.chronosworkflow.com szoftver termék weboldalakon (egységesen "Weboldal") megadott személyes adatokat, valamint az érintettek által más módon a Chronos részére átadott személyes adatokat. Chronos a magyar jogszabályoknak megfelelően létrejött, bejegyzett gazdasági társaság. A Chronos a jogszabályok alapján önálló jogi személy.

2. Az érintett

Érintett minden olyan személy, aki a Weboldalt meglátogatja, önkéntesen adatot szolgáltat a választott, kitöltött kapcsolatfelvételi formalapon. Érintett továbbá minden olyan személy, aki a Chronos szolgáltatásait igénybe veszi vagy erre törekszik, és ennek során a Chronos által közzétett felhívásra vagy önként jelentkezik, az adatkezelővel szerződést, polgári jogviszonyt létesít, továbbá a Chronos részére adatait megküldi vagy egyéb módon átadja és/vagy közli, a Chronos rendszereiben regisztrál vagy hozzáférési adatot kér.

3. A tájékoztató érvényessége, hatálya és módosítása

Jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) 2018. április 20-tól érvényes, hatálya a Chronos adatkezelésére és védelmére terjed ki összhangban az Európai Unió GDPR (2016/679. sz.) rendeletével ("GDPR"). Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki harmadik személyek – így különösen a hirdetők, potenciális munkavállalók, a kiválasztásban közreműködő közvetítők, megrendelők, partnerek, szolgáltatók, beszállítók – adatkezeléseire. A Tájékoztató módosításának mindenkori jogát a Chronos fenntartja, mely tájékoztatót publikusan honlapján közzétesz. 

4. A Chronos tevékenysége

A Chronos egyedi szoftverfejlesztési, szoftver kereskedelmi és rendszer üzemeltetési tevékenységet nyújt, mind magyar és nemzetközi cégek részére mind privát és mind állami szektorban. A Chronos további szolgáltatásnyújtása kiterjed a munkaerő-közvetítésre, kölcsönzésre, személyzet kihelyezésre és ezek szervezésére, kapcsolódó tanácsadásra munkáltatók és munkavállalók részére. A Chronos személyes adatokat ezen szolgáltatásokkal összefüggésben kezel.

5. Adatkezelés alapjául szolgáló jog

Az adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. 

Az adatok kezelésére elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (Infotv.). Továbbá a tevékenységeink során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó egyedi, EU-s jogszabályi előírásnak (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Amennyiben a Chronos tevékenysége Magyarország határain túlra irányul, a célország joga megfelelően irányadó, azzal, hogy ha valamely jog alkalmazása kiköthető, a Chronos kiköti a magyar jog alkalmazását. Arra az esetre, ha joghatóság kikötésének helye van, a Chronos kiköti a magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát. 

6. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Amennyiben az érintett a Chronos-al jogviszonyba lép, az adatkezelésre az irányadó jogszabályok is irányadók. A jogszabályban elrendelt, vagy jogszabály által lehetővé tett adatkezelések jogalapja a jogszabály rendelkezése. 

Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a Chronos az adatokat az érintett külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, a Chronos-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a Chronos, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll).

A Chronos törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

–    személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
–    az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
–    a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
–    az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
–    ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;
–    az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

7. Az adatkezelés helye és tárolás
A személyes adatok kezelése a Chronos székhelyén történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a Chronos hozza meg.

Chronos az elektronikus módon rögzített adatokat az informatikai rendszereiben, saját szerverein, kliens gépein tárolja. Ennek során rögzítésre kerülnek egyes, kifejezetten papíron vagy papír alapon is megadott adatok. 

Az elektronikusan és papíralapon keletkezett adatokat a Chronos tárolja az adatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások alapján. A Chronos és érintett között létrejött viszony alátámasztására és bizonyítására, a bizonylatok megőrzésére, annak időtartamára vonatkozóan a Magyarországon hatályos Számviteli törvény rendelkezései az elsődlegesen irányadóak (lásd 15. pont)

Amennyiben egy pályázó érintett az adott munkakörre nem alkalmas, erről a Chronos tájékoztatást adhat írásban. Ebben az esetben is sor kerül az adatok tárolására, annak érdekében, hogy az érintettnek a későbbiekben megfelelő munkakör ajánlása lehetséges legyen. Az érintett kérésére a Chronos az adatokat helyesbíti vagy törli.

Chronos az adatok archiválásának vagy egyedi technikai feldolgozás céljára jelenleg adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Chronos az egyes papíralapú dokumentumok őrzésével, tárolásával kapcsolatos feladatokat saját maga végzi. 

8. Az adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja a Chronos szolgáltatásainak nyújtása, teljesítése és fejlesztése. Chronos az érintettek adatait elsősorban az alábbi célok érdekében kezeli:

a.  Az érintett cég azonosítása, az érintettel való üzleti kapcsolattartás
b.  Az érintettel való üzleti jogviszony létrehozása, szolgáltatás(ok) nyújtása;
c.  Az érintett azonosítása, vele kapcsolattartás és munkaviszony ajánláshoz releváns képzettségének, adottságainak, igényeinek feltárása;
d.  Az érintett részére – képzettségének, adottságainak, és igényeinek figyelembe vételével pl. megfelelő munkahely és munkakör felkutatása, ajánlása;
e.  Az érintett és a potenciális munkáltató közötti kapcsolat létrehozása;
f.   Az érintett és Chronos közötti munkaviszony létrehozása, fenntartásának elősegítése és teljesítése;
g.  Az érintett szakmai fejlődésének nyomonkövetése és elősegítése;
h.  Az érintett és a Chronos között, kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és fenntartása;
i.   A Chronos vállalatot terhelő jogi kötelezettségek (pl. bevallás, adatszolgáltatás, auditok) széleskörű teljesítése;
j.   Amennyiben az érintett a pályázott munkakörre nem alkalmas, de adatait a Chronos kezeli, az adatkezelés célja a későbbi munkakör ajánlása.
k.  Az adatkezelés célja továbbá a Chronos és az érintett között esetlegesen létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

l.   A rögzített technikai adatok kezelésének célja riportok, elemzések, statisztikák készítése.
m. Az érintettek tájékoztatása a Chronos érintett számára nyújtott szolgáltatásairól, az érintett szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó lehetőségeiről.
n. Amennyiben az érintett feliratkozik hírlevélre, az adatkezelés célja a Chronos szolgáltatásairól szóló hírlevél küldése. Az érintett a feliratkozással kifejezetten hozzájárul a hírlevelek küldéséhez, azzal, hogy a hírlevelek a Chronos szolgáltatásait mutatják be, így reklámnak minősülhetnek. Mindezek alapján az érintettek a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárulnak ahhoz, hogy részükre az Adatkezelő olyan reklámot küldjön, amely kizárólag az Adatkezelő szolgáltatásait mutatja be.

9. A kezelt adatok köre

A Chronos az alábbi személyes adatokat kezeli:

9.1 Munkaviszony létesítéséhez és fenntartásához kapcsolódó adatkezelés

9.1.1 Az Érintett beazonosítása és szerződéskötés folyamatának lefolytatásához az alábbi adatok szükségesek (ezen adatok megadása kötelező):
 
–    Az érintett természetes személyazonosító adatai (pl. családi-és utónév( nevek), születési családi és utónév (utónevek), születési hely és idő, nem, állampolgárság);
–    Az érintett kapcsolattartáshoz szükséges adatok (pl. lakcím, levelezési cím, telefonszám, mobilszám, e-mail cím);
–    Az érintett személyazonosító okmány adatai, számai (adóazonosító szám, TAJ szám, lakcímkártya, személyi igazolvány vagy útlevél száma);
–    Az érintett legmagasabb iskolai végzettségére, munkakörre releváns egyéb képesítésére, nyelvtudására vonatkozó adatok (iskola neve, szakképzettség, okmány szám);
–    Az érintett munkavállalására és tartózkodására vonatkozó engedélyek, igénylések, okmány szám(ok), határozat(ok);
–    Az érintett által a szakmai önéletrajza vagy más módon (pl. motívácós levélben) megadott egyéb adatok, fénykép, közösségi oldali linkek;
–    Az érintett pénzügyeivel kapcsolatos adatai (pl. bankszámlatulajdonos neve, bankszámlaszám adatai);
–    Az érintett korábbi munkaviszonyaival, munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos adatok, dokumentumok (pl. kilépő papírok, OEP kiskönyv);
–    Az érintett foglalkozás-egészségügyi ellátásához kapcsolódó nyilatkozatokat, igazolásokat; önkéntesen megadott egészségi állapotára vonatkozó szükséges igazolás;
–    Az érintett munkavégzéssel kapcsolatos adatok, dokumentumok (pl. jelenléti ív, bérszámfejtési és jegyzékek, éves jövedelem igazolások, stb.);
    Az érintett foglalkozás-egészségügyi ellátásához kapcsolódó nyilatkozatokat, igazolásokat
–   Az érintettre vonatkozó, az egyes jogi kötelezettségekkel kapcsolatos adatok (bevallások, igazolások, adókedvezmény / szabadság / egyéb nyilatkozatok, adatszolgáltatások).
 

9.1.2 Az alábbi adatok megadása az Érintett szabad döntésén múlik:

    Az érintett által igazolásokban, nyilatkozatokban megadott eltartott(ak) adatai, beleértve a 16. életévüket be nem töltött eltartottak adatait
    Az érintett által átadott vagy közölt egészségi állapotára vonatkozó igazolás(ok);

 

9.1.3. Az adatkezelés jogalapja

   Az érintett hozzájárulása.

 

9.2 Üzleti jogviszonyhoz kapcsolódó adatkezelés

 

9.2.1 A kapcsolatfelvételhez szükséges adatok:
–  Az Érintett cég kapcsolattartására alkalmas adatok (cégnév, címei, kapcsolattartó családi és utóneve, e-mail címe, elérhetőségi telefon/mobilszámai, fax-száma) 

 

9.2.2 Az üzleti jogviszony létesítéséhez szükséges adatkezelés 
  Az Érintett cég beazonosításra alkalmas adatok (cégnév, cím adati, telefon/fax/mobilszámai, cégjegyzékszám, adószám, engedély számok)
–  Az Érintett cég kapcsolattartására alkalmas adatok (cégszerű aláírók/megadott kapcsolattartók adatai, pl. családi és utónevek, e-mail cím, beosztás, tel/fax/mobilszám)
–  Az érintett pénzügyeivel kapcsolatos adatai (pl. bankszámlatulajdonos neve, bankszámlaszám adatai);
 

9.2.3. Az adatkezelés jogalapja

   Az érintett hozzájárulása.

 

9.3 Online megadott kapcsolattartói adatok kezelése 

9.3.1 A kapcsolatfelvétel lefolytatásához megadható adatok. 

 

személyes adat az adatkezelés célja
név a honlap látogatója által megadott vezetéknév és/vagy keresztnév a kapcsolatfelvételhez (pl. így szólítjuk meg Önt az első kapcsolatfelvétel során)
telefonszám a honlap látogatója által megadott elérhetőségi telefonszáma a kapcsolatfelvételhez (pl. ezen a telefonszámon fogjuk felhívni Önt)
e-mail cím* az e-mail cím az Ön és a Chronos közötti kapcsolattartás célját szolgálja
érdeklődés tárgy a szolgáltatás(ok) mellyel kapcsolatban érdeklődik, kapcsolatfelvételre témát fogalmaz meg
egyéb közlések az Érintett által szabad döntés alapján kiválasztható, megadható adatok

hozzájárulási nyilatkozat

(1) és (2) 

Az érintett hozzájárulása alapján történik a kapcsolatfelvétel. Amennyiben nincs hozzájárulás megadva, úgy kapcsolatfelvétel nem történik a Chronos részéről. 

 

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Érintett nevét tartalmazza. 

A Weboldal látogatása esetén a Chronos tartalomkezelő rendszere – SEO beállítások alapján - jelenleg sem automatikusan, sem manuálisan nem rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát sem, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet sem. Az adatok így, egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Regisztrált honlap admin / céges felhasználóinak a weboldal back-end felülete automatikusan rögzíti az érintett regisztrációjának dátumát, amely regisztráció helyesbítését, törlését a rendszer adminisztrátor jogosult elvégezni az Érintett (céges felhasználó) kérése vagy Chronos döntése alapján. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgálhat. A Chronos fenntartja a jogot arra, hogy az érintett gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el.

9.3.2. Az adatkezelés jogalapja

   Az érintett hozzájárulása.

 
9.4 Szoftvertermék felhasználói regisztrációjához kapcsolódó adatkezelés 

 

9.4.1 A regisztrációhoz szükséges adatok:

 

személyes adat az adatkezelés célja
név

a felhasználó által megadott vezetéknév és/vagy keresztnév az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz szükséges lehet

felhasználónév a felhasználó név az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
e-mail cím az e-mail cím az Ön és a Chronos közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például erre továbbítjuk a jelszót 
jelszó a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja

 

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza. 

9.4.2. Az adatkezelés jogalapja

   Az érintett hozzájárulása.

 

9.5 Szakmai önéletrajz átadására, elküldéséhez kapcsolódó adatkezelés

9.5.1 A beküldés során megadható adatok:


személyes adat az adatkezelés célja
név*

A munkakereső által megadott vezetéknév és/vagy keresztnév az egyes munkakereső azonosításhozszükséges lehet.

állampolgárság A munkakereső esetlegesen tartózkodási, munkavállalási engedély szükségességének elbírálásához szükségessá válhat (engedélykérés befolyásolhatja a lehetséges munkakezdést,  munkaviszony létrejöttét).
e-mail cím* Az e-mail cím megadása a munkakereső és a Chronos közötti kapcsolattartás célját szolgálja. 
közösségi média profil URL címe A munkakereső szabadon megoszthatja a saját közösségi profilának URL címét (pl. LinkedIn, GitHub, Facebook, Instagram) a szakmai tapasztalatának struktúrális megismeréséhez. áttekintéséhez.
Önéletrajz URL címe A munkakereső szabadon megoszthatja egy saját vagy harmadik fél által üzemeltetett rendszerbe feltöltött, tárolt önéletraj URL elérhetőségi címét.
egyéb közlendők A munkakereső szabadon megoszthat egyéb információt az adatkezelővel (pl. preferált munkavégzési hely, preferált pozíciók, fénykép).
hozzájárulási nyilatkozat A munkakereső  hozzájárulása alapján történik a kapcsolatfelvétel. Amennyiben nincs hozzájárulás megadva, úgy kapcsolatfelvétel nem történik a Chronos részéről, a megadott, elküldött, kitöltött adatok törlésre kerülnek.

Az érintett bármikor küldhet egy e-mailt az 1. pontban megjelölt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre, amennyiben szeretné kérni az önéletrajzának és összes személyes adatának törlését, ezt 8 napon belül az Adatkezelő elvégzi (lásd 13. és 16. pontok).

9.5.2. Az adatkezelés jogalapja

   Az érintett hozzájárulása.

 

10. Az adatok felvétele 

A Chronos az alábbi forrásból származó adatokat kezeli:

–    Az érintett által megadott személyes adatokamennyiben az adatok kezeléséhez az érintett hozzájárult (akár egy vagy több célból);
–    Az érintett által nyilvánosságra hozott adatok, amennyiben az adatok kezeléséhez az érintett hozzájárult (akár egy vagy több célból);
–    Az érintett által harmadik természetes/jogi személynek megadott adatok, amennyiben az adatok kezeléséhez és felénk továbbításához hozzájárult (akár egy vagy több célból);
 
A fentiek alapján az adatok felvétele az alábbi módokon is történhet:
 

–    A Chronos által közzétett (online vagy offline) hirdetés útján: a Chronos több portálon és weboldalon hirdethet, az érintettek a hirdetésre válaszolva adják/adhatják meg adataikat;

–    Ajánlás útján: amennyiben az érintett adatait (pl. önéletrajzát) harmadik természetesn vagy jogi személy küldi el, az adatokat a Chronos kezeli.
      Erről az érintettet tájékoztatja és hozzájárulását kéri (az érintett tiltakozása esetén az adatokat a Chronos nem kezeli, törli);
 
–    Közvetlen regisztráció: az érintett regisztrálhatja a jelentkezését a meghirdetett és nyitott álláshirdetési pozíciókra a Weboldalon, amennyiben önkéntes alapon
      a regisztrációs és kapcsolatfelvételi kérdőív formalapot kitölti;
 

–    Az érintett közvetlen kapcsolatfelvételi célból megadhatja a kapcsolatfelvételi adatait önkéntesen;

–    Munkaerő-keresés: a Chronos adatokat vesz át azokból a nyilvántartásokból, amelyekbe az érintett kifejezetten munkakeresés céljából, az átvétel tényének ismeretében adja át adatait;

-    Munkaerő-kölcsönzés: a Chronos részére adatokat ad át, küldd meg (e-mail vagy postai úton) a jövőbeni/jelenlegi kölcsönbevevő vagy annak megbízásából történik adatfelvétel;

–   Személyes adatfelvétel: az érintettnek lehetősége van a Chronos irodahelyiségében személyesen megadnia adatait (különösen jogviszony szerződéskötés esetén); 

–   Az érintett önkéntes adatszolgáltatása: amennyiben az érintett adatait önként (akár felhívás nélkül) adja át, küldi meg vagy tölti ki formalapon vagy rendszerben a Chronos-nak (pl. névjegy elküldése személyes adatokkal e-mailben; munkakeresés során, munkaviszony-, üzleti viszony létesítésére és teljesítésére továbbá a szolgáltatás nyújtás elősegítése és fejlesztése során, úgy az adatokat a Chronos kezeli;
 
–  Interjúk: a Chronos az érintettekkel folytatott interjú során felvett adatokat kezeli függetlenül az interjúztatás jellegétől (telefonon, személyesen, video/konferencia hívás, skype);
 
–  Munkaszerződés, üzleti jogviszony és kapcsolat létesítése útján: Chronos az érintettekkel folytatott szerződéskötés során felvett, legszükségesebb adatokat kezeli a jogviszony
      teljesítéséhez és annak céljából;
 

A fentieken túlmenően a Chronos kezeli az érintett által a későbbiekben megadott személyes adatokat, továbbá azon adatokat, amelyek a Chronos és az érintett közötti munka-, szolgáltatásnyújtás- vagy  üzleti kapcsolat során keletkeznek (pl. érintett munkavégzésével kapcsolatos személyes és munkavégzés jellegére vonatkozó adatok, teljesítmény adatok, orvosi és alkalmassági igazolás).

 

11. Kölcsönzési munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozó szabályok

A Chronos-al, mint munkaerő-kölcsönzéssel is foglalkozó gazdasági társasággal kölcsönzésre irányuló munkaviszonyban álló munkavállalók adatainak feldolgozására és kezelésére a munka törvénykönyve, valamint a munkaviszonyra vonatkozó egyéb - főleg polgári törvénykönyv - szabályok megfelelően irányadók. Chronos a kölcsönvevőnél és annak adatkezeléséért nem felel. A Chronos kezeli mindazon személyes adatokat, amelyek az érintett munkaviszonyának a teljesítésére, munkavégzésére, maga a munka minőségére vonatkoznak.

 

12. Egyedi tevékenységi körökre vonatkozó engedélyek

Munkaerő-közvetítési tevékenység gyakorlására vonatkozó nyilvántartásbavételi szám: 13989-3/20085100-586
Munkaerő-kölöcsönzési tevékenység gyakorlására vonatkozó nyilvántartásbavételi szám: 1250/20120100-996

13. Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás, az adatok felhasználása

Az adatokhoz a Chronos érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen ügyvezetők, tulajdonosok, munkavállalók, megbízottak – férhetnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához feltétlenül szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.

A kezelt adatokat a Chronos csak abban az esetben továbbítja harmadik természetes vagy jogi személynek, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára (beleértve az EU, EEA és USA területeken lévő harmadik személyeket), amennyiben ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult és/vagy a cég jogos üzleti érdeke fennáll vagy ezt törvény elrendeli. 

A törvényileg elrendelt esetek közé tartozik az adatok továbbítása az Adatkezelővel szerződésben álló mindenkori szolgáltató (pl. könyvelési-, bérszámfejtési szolgáltató, könyvvizsgáló, ügyvéd, jogi tanácsadó, foglalkozás egészségügyi ellátó üzemorvos). 

Amennyiben az érintett meghatározott munkakörre jelentkezett, és arra alkalmas, az adatait a Chronos továbbítja a jövőbeli munkáltató(k), kölcsönbevevő(k) felé, kivéve, ha az érintett a munkáltató ismeretében ezt megtiltja.

A Chronos jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra, kötelező adatszolgáltatásra felhasználja (pl. kötelező statisztikai adatszolgáltatás).

 

14. Adatbiztonság 

A Chronos minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Chronos az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 

15. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése vagy aktualizálása

Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a Chronos az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, de a visszavonást követően is kezelheti törvényi előírás alapján és Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy további harmadik személy jogos és törvényes érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll).
 

A jogszabályon alapuló adatkezelések esetében az adatokat a Chronos a jogszabályban (irányadóan a Számviteli  Törvényben) meghatározott ideig kezeli. 

Chronos fenntartja a jogot, hogy a törvényi előírás szerinti adatmegőrzési határidőn túl is megőrizze a a társadalombiztosítási és a jövedelemre vonatkozó iratokat, különösen a bérszámfejtést alátámasztó és igazoló dokumentumokat (így a munkaszerződést, bérjegyzékek, igazolások, szabadság nyilatkozatokat és kartont, orvosi igazolásokat, jelenléti íveket, valamint az ezek alapján készült, a biztosításra és járulékfizetésre vonatkozó NAV-bevallások (08-as, 01-es), be- és kijelentési nyomtatványokat (T1041), főkönyvi összesítőket, NYENYI bejelentések megőrzését) amíg adott érintett a nyugdíjkorhatárát el nem éri (törvényileg jelenleg a 65. év). Ezen dokumentumok hosszabb megőrzésének célja, hogy a biztosításra és járulékfizetésre vonatkozó adatok az érintettek nyugdíjba vonulásakor fontosak lehetnek, igazolhatóak legyenek, továbbá a cég tulajdonosváltásakor vagy megszűnésekor gondoskodni kell ezen dokumentumok átadásáról az új tulajdonosnak, a végelszámolónak/felszámolónak és annak gondoskodnia kell akár iratőrzőnél történő elhelyezéséről, esetleges utólagos vagy ismételt hatósági ellenőrzések eseténi elérhetőségére.

Chronos – a jogszabályon alapuló adatkezelések és a fent említett megtartási jog kivételével – törli a személyes adatokat, amennyiben az adatok felvételét követő 5 (öt) év eltelt. A Chronos bizonyos esetekben – amennyiben a vállalkozói vagy munkaszerződés megújítására, újabb megkötésére, egy munkakör későbbi közvetítésére esély van/lehet – a törlést megelőzően megkeresheti az érintettet, és amennyiben az érintett a hozzájárulását megadja, a Chronos az adatait a későbbiekben is kezeli. Az adatkezelés öt éves időtartamát az a cél indokolja, hogy ezen időtartamon belül jogos cégérdek szerint reális esély lehet az érintettel újabb üzleti jogviszony létesítése vagy számára munkakör felkutatására, ajánlására.
 
A Chronos – a kötelező adatkezelések kivételével – törli az adatokat, adatokat tartalmazó CV-ket, ha az adatok kezelésének célja megszűnt, így különösen, ha az érintett részére megfelelő munkakört a Chronos nem tud ajánlani, jogviszony létesítése és ennek jövőbeni esélye kizárható. 
 
Amennyiben az érintett és a Chronos között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben az érintett jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében a Chronos az adatokat kezelheti. 
 
A fentiek alapján Chronos a megadott személyes adatokat törli, ha:
–    azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
–    az érintett azt kéri és adattárolásra nincs törvényi előírás;
–    az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
–    az adatkezelés célja megszűnt;
–    azt hatóság vagy bíróság elrendeli.
A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.
Az érintett – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – kérheti személyes adatainak aktualizálását is. A Chronos a megadott adatokat aktualizálja, amennyiben:
–    az érintett azt kéri;
–    azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

Az érintett – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat a Chronos 8 (nyolc) napon belül törli.

 

16. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

16.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön a 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az tájékoztassa:
  • milyen személyes adatait
  • milyen jogalapon
  • milyen adatkezelési cél miatt
  • milyen forrásból
  • mennyi ideig kezeli, 
  • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 
 

16.2 Helyesbítéséhez való jog

  • Ön a 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa, pontosítsa valamely személyes adatát (pl. bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Az Adatkezelő a kérlemet 8 napon belül teljesíti, és erről az érintettet a megadott e-mail elérhetőségen értesíti.

16.3 Törléshez való jog

  • Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését. 
  • A törlési kérelmet az Adatkezelő ababn az esetben utasítja el, ha jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például a bizonylatok tárolásárae vonatkozó számviteli törvényben meghatározott határidő nem telt le.
  • Amennyiben nincs egyéb kötelezettség, akkor az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintettet a megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

 

16.4 A zároláshoz való jog

  • Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőt, hogy a személyes adatait zárolja. A zárolás addig tart amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását (pl. hatósági eljárás során bizonyításhoz adott adat zárolása (tárolása) szükséges, de az eljárás lezárását követően azt az Adatkezelő törli). 

 

16.5 A tiltakozáshoz való jog

  • Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Az automatizált döntéshozatali és profilalkotás ellen is tiltakozni lehet. 
  • Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az Adatkezelő kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos céges érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, hogy a bizonylatok megőrzésére vonatkozó számviteli törvény alapján a személyes adatokat - azokat tartalmazó iratokat, bevallásokat - tároljuk, átadjuk Hatóságok részére.

 

17. Az érintett felelőssége 

 
  • Az érintett csak saját személyes adatát adhatja meg. A 16. életévét nem betöltött kiskorú adatainak megadása csak szülői / törvényes gyám hozzájárulási nyilatkozattal történhet védve a kiskorúak adatait és rendelkezési jogukat. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
  • Más személyek adatainak megadása – hozzájárulás hiányában – jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. 
  • Más személyes adataival való visszaélés esetén a Chronos az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

18. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

 
Az érintett panaszaival, kifogásaival közvetlenül fordulhat a Adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Adatkezelő az érintettet beazonosítja, a benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet tájékoztatja az írásos kérvény beérkezését követő 30 napon belül. Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz https://naih.hu, emellett bírósági úton is érvényesítheti igényét.
 
2018. április 20.
Chronos Systems Kft.

 

 

Chronos Systems is a global offshore/nearshore software development and IT outsourcing company with development hubs in Hungary and Poland.

Address:
Budapest, 30 Tuzer str, 1134-Hungary
Tel: (+36 1) 268 1216
 
Sales and Commercial
sales@chronossystems.com

This site uses cookies...