R&D office: 30 Tüzer str., Budapest, H-1134

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat

Data Privacy Policy - General T&C

1. Az adatkezelő személye

Az érintettek személyes adatait a Chronos Systems Tanácsadó Kft. (székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 30. II.em 11-13.; cégjegyzékszám: 01-09-684304; adószám: 11939498-2-41; Tel: +36 1 268 1216; a továbbiakban „Adatkezelő” vagy „Chronos”) kezeli. A Chronos kezeli az érintettek által a www.chronossystems.com honlapon megadott személyes adatokat, valamint az érintettek által más módon a Chronos részére átadott személyes adatokat. A Chronos a magyar jogszabályoknak megfelelően létrejött, bejegyzett gazdasági társaság. A Chronos a jogszabályok alapján önálló jogi személy.

2. Érintett 
Érintett minden olyan személy, aki a www.chronossystems.com weboldalt meglátogatja, önkéntesen adatot szolgáltat a kitöltött kapcsolatfelvételi formalapo(ko)n. Érintett továbbá minden olyan személy, aki a Chronos szolgáltatásait igénybe veszi, vagy erre törekszik, és ennek során a Chronos által közzétett felhívásra jelentkezik, a céggel szerződést köt, a céggel polgári jogviszonyt létesít, a Chronos részére adatait megküldi, vagy egyéb módon átadja és/vagy közli, a Chronos rendszereiben regisztrál vagy hozzáférési adatot kap.

3. A szabályzat hatálya és módosítása 
Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) hatálya a Chronos adatkezelésére és védelmére terjed ki összhangban az Európai Unió GDPR (2016/679. sz.) rendeletével ("GDPR"). Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki harmadik személyek – így különösen a hirdetők, potenciális munkavállalók, a kiválasztásban közreműködő közvetítők, partnerek, szolgáltatók, beszállítók – adatkezeléseire. A Szabályzat módosításának mindenkori jogát a Chronos fenntartja, melyet publikusan honlapján közzétesz. 

4. A Chronos tevékenysége
A Chronos informatikai szoftverfejlesztési, szoftver (pl. Chronos Workflow) kereskedelmi, üzemeltetési tevékenységet továbbá munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújt mind magyar és nemzetközi cégek, munkáltatók és munkavállalók részére privát és mind állami szektorban is. A Chronos tevékenysége ugyancsak magába foglalja a munkaerő-kölcsönzés, személyzet kihelyezés és IT Outsourcingot, ezek szervezését, kapcsolódó tanácsadást. A Chronos személyes adatokat ezen szolgáltatásokkal összefüggésben kezel.

5. Irányadó jog 
Az adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Amennyiben a Chronos tevékenysége Magyarország határain túlra irányul, a célország joga megfelelően irányadó, azzal, hogy ha valamely jog alkalmazása kiköthető, a Chronos kiköti a magyar jog alkalmazását.
Arra az esetre, ha joghatóság kikötésének helye van, a Chronos kiköti a magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát. Az adatok kezelésére elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.

 

6. Az adatkezelés főbb jellemzői, jogalapja és elvei 
A személyes adatok kezelője a Chronos.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések esetén törvényi rendelkezés.

A Chronos az adatfelvételkor az érintettet tájékoztatja arról, hogy adatai kezelésére jelen Szabályzat az irányadó; ezen túlmenően a Chronos jelen Szabályzatot az érintettek számára folyamatosan hozzáférhetővé teszi. Az érintettek adataik megadásakor – függetlenül az adatfelvétel módjától – elfogadják a jelen Szabályzatot. Jelen Szabályzat elfogadása az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.
Jelen Szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül.
Amennyiben az érintett a Chronos-al jogviszonyba lép, az adatkezelésre az irányadó jogszabályok is irányadók. A jogszabályban elrendelt, vagy jogszabály által lehetővé tett adatkezelések jogalapja a jogszabály rendelkezése.
Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a Chronos az adatokat az érintett külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, a Chronos-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a Chronos, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll).

A Chronos törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:
–    személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
–    az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
–    a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
–    az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
–    ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;
–    az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

7. Az adatkezelés helye
A személyes adatok kezelése a Chronos székhelyén vagy a Chronos által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a Chronos hozza meg.

8. Az adatkezelés célja 
A személyes adatok kezelésének célja a Chronos szolgáltatásainak nyújtása és fejlesztése. Chronos az érintettek adatait elsősorban az alábbi célok érdekében kezeli:
a.  Az érintett cég azonosítása, az érintettel való üzleti kapcsolattartás; az érintettel való üzleti jogviszony létrehozása;
b.  Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás. Az érintett munkaviszony szempontjából jelentős képzettségének, adottságainak és igényeinek a feltárása;
c.  Az érintett részére – képzettségének, adottságainak, és igényeinek figyelembe vételével – megfelelő munkahely és munkakör felkutatása;
d.  Az érintett és a potenciális munkáltató közötti kapcsolat létrehozása; Az érintett és Chronos közötti munkaviszony létrehozása.
e.  Munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése;
f.   Az érintett szakmai fejlődésének nyomon követése és elősegítése;
g.  Az érintett és a Chronos között, kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és fenntartása;
h.  A Chronos vállalatot terhelő jogi kötelezettségek (pl. bevallás, adatszolgáltatás) teljesítése;
i.   Amennyiben az érintett a pályázott munkakörre nem alkalmas, de adatait a Chronos kezeli, az adatkezelés célja a későbbi munkakör ajánlása.
Az adatkezelés célja továbbá a Chronos és az érintett között esetlegesen létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
A rögzített technikai adatok kezelésének célja elemzések, statisztikák készítése.
j. Az érintettek tájékoztatása a Chronos érintett számára nyújtott szolgáltatásairól, az érintett szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó lehetőségeiről.
k. Amennyiben az érintett feliratkozik hírlevélre, az adatkezelés célja a Chronos szolgáltatásairól szól hírlevél küldése. Az érintett a feliratkozással kifejezetten hozzájárul a hírlevelek küldéséhez, azzal, hogy a hírlevelek a Chronos szolgáltatásait mutatják be, így reklámnak minősülhetnek. Mindezek alapján az érintettek a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárulnak ahhoz, hogy részükre az Adatkezelő olyan reklámot küldjön, amely kizárólag az Adatkezelő szolgáltatásait mutatja be.

9. A kezelt adatok köre 
A Chronos az érintett alábbi személyes adatait kezeli:
– Az érintett cég beazonosításra alkalmas adatai (cégnév, székhely/telephely/fióktelephely címe, levelezési cím, telefonszám, fax szám, cégjegyzékszám, adószám, cégképviselők/cégszerű aláírók adatai, kapcsolattartói név, email cím, beosztás, weboldal cím);
–    Az érintett természetes személyazonosító adatai (név, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, nem, családi állapot);
–    Az érintett személyazonosító kódjai, számai (adóazonosító jel, TAJ szám, lakcím kártya szám, személyi igazolvány vagy útlevél szám);
–    Az érintett kapcsolattartáshoz szükséges adatok (lakcím, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím);
–    Az érintett iskolai végzettségére, egyéb képesítésére, nyelvtudására vonatkozó adatok;
–    Az érintett bizonyos pénzüggyel kapcsolatos adatai, pl. bankszámlaszám adatai;
–    Az érintett korábbi munkaviszonyaival, munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos adatok, szakmai pályára vonatkozó egyéb adatok;
–    Az érintett munkaviszonyával, munkakörével (ide értve a lehetséges munkaviszonyokat, munkaköröket is) kapcsolatos, felkészültségre, alkalmasságra vonatkozó adatok;
–    Munkavégzéssel kapcsolatos adatok, dokumentumok (jelenléti ív);
–    Az érintett által a szakmai önéletrajzban, motívációs levelében vagy más módon megadott egyéb adatok;
    Az érintett által igazolásokban megadott eltartott(ak) adatait, beleértve a 13 életévüket be nem töltött eltartottak adatait;
    Az érintett foglalkozás-egészségügyi ellátásához kapcsolódó nyilatkozatokat, igazolásokat, kimutatásokat, egézységi állapotára vonatkozó igazolásokat;
  Az egyes jogi kötelezettségekkel kapcsolatos adatok (bevallások, igazolások, adókedvemény nyilatkozatok, szabadságra vonatkozó nyilatkozatok, juttatásokkal kapcsolatos nyilatkozatok, adatszolgáltatások).

A www.chronossystems.com weboldal látogatása esetén a Chronos tartalomkezelő rendszere – SEO beállítások alapján - jelenleg sem automatikusan, sem manuálisan nem rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát sem, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet sem. Az adatok így egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Regisztrált honlap felhasználóként a weboldal back-end felülete automatikusan rögzíti az érintett regisztrációjának dátumát, amely regisztráció helyesbítését, törlését a rendszer adminisztrátor jogosult elvégezni az Érintett kérése vagy Chronos döntése alapján. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgálhat. A Chronos fenntartja a jogot arra, hogy az érintett gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el.

 

10. Az adatok felvétele 

A Chronos az alábbi forrásból származó adatokat kezeli:

–    Az érintett által megadott személyes adatokamennyiben az adatok átadásához, kezeléséhez az érintett hozzájárult;
–    Az érintett által nyilvánosságra hozott adatok, amennyiben az adatok továbbítására, átadásához, kezeléséhez az érintett hozzájárult;
–    Az érintett által harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához az érintett hozzájárult.
 
A fentiek alapján az adatok felvétele az alábbi módokon történhet:
–    A Chronos által közzétett (online vagy offline) hirdetés útján: a Chronos több portálon hirdet, az érintettek a hirdetésre válaszolva adják/adhatják meg személyes adataikat.
–    Ajánlás útján: amennyiben az érintett adatait (pl. önéletrajzát) harmadik személy küldi el, az adatokat a Chronos kezeli, erről az érintettet tájékoztatja (az érintett tiltakozása esetén az adatokat a Chronos törli).
–    Közvetlen regisztráció: az érintett regisztrálhatja a jelentkezését a meghirdetett és nyitott álláshirdetési pozíciókra a www.chronossystems.com weboldalon, amennyiben önkéntes alapon a regisztrációs kérdőív formalapot kitölti. Az érintett közvetlen kapcsolatfelvételi célból megadhatja a kapcsolatfelvételi adatait önkéntesen (név, telefonszám, email cím, cégnév), amely nem önéletrajzi regisztráció céljából került kitöltésre, hanem az ott megjelölt kapcsolatfelvételi kérési célból.
–    Munkaerő-keresés: a Chronos adatokat vesz át azokból a nyilvántartásokból, amelyekbe az érintett kifejezetten munkakeresés céljából, az átvétel tényének ismeretében adja át adatait.
–    Személyes adatfelvétel: az érintettnek lehetősége van a Chronos irodahelyiségében személyesen megadnia adatait. 
–    Érintett önkéntes adatszolgáltatása: amennyiben az érintett adatait önként (akár felhívás nélkül) adja át vagy küldi meg a Chronos-nak munkakeresés, munkaviszony vagy üzleti viszony fennállása  során, az adatokat a Chronos kezeli.
–    Interjúk: a Chronos az érintettekkel folytatott interjú során felvett adatokat kezeli függetlenül az interjúztatás jellegétől (telefonon, személyesen, video/hívás konferencia, skype beszélgetés).
–    Munkaszerződés, üzleti / polgári jogviszonyi kapcsolat létesítése útján: Chronos az érintettekkel folytatott szerződéskötés során felvett, legszükségesebb adatokat kezeli a jogviszony teljesítéséhez, kifejezetten a munkaviszony és a bérszámfejtés teljesítése céljából.
-    A fentieken túlmenően a Chronos kezeli az érintett által a későbbiekben megadott személyes adatokat, továbbá azon adatokat, amelyek a Chronos és az érintett közötti munka-, vagy üzleti kapcsolat során keletkeznek (pl. érintett munkavégzésével kapcsolatos személyes és munkavégzés jellegére vonatkozó adatok, teljesítmény adatok, orvosi és alkalmassági igazolás).

11. Az adatok tárolása 
A Chronos az elektronikus módon rögzített adatokat az informatikai rendszerében („CWP”) illetve belső fájljaiban, papír alapon tárolja. Ennek során rögzítésre kerülnek egyes, kifejezetten papíron vagy papír alapon is megadott adatok (pl. azonosító adatok, képzettségre vonatkozó adatok). 
Amennyiben egy pályázó érintett az adott munkakörre nem alkalmas, erről a Chronos tájékoztatást adhat írásban. Ebben az esetben is sor kerül az adatok tárolására, annak érdekében, hogy az érintettnek a későbbiekben megfelelő munkakör ajánlása lehetséges legyen. Az érintett kérésére a Chronos az adatokat törli.

A papíralapon keletkezett adatokat a Chronos tárolja az adatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások alapján. A Chronos és érintett között létrejött viszony alátámasztására és bizonyítására és a a bizonylatok (számlák, szerződések, bérjegyzékek, végzettségi adatok) megőrzésére, annak időtartamára (8 év) vonatkozóan a Magyarországon hatályos Számviteli törvény rendelkezései az irányadóak.

12. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása
Az adatokhoz a Chronos érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók, ügyvezetők – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.
A kezelt adatokat a Chronos csak abban az esetben továbbítja harmadik személynek, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli. A törvényileg elrendelt esetek közé tartozik az adatok továbbítása a Chronos-al szerződésben álló mindenkor könyvelési-, bérszámfejtési szolgáltató, könyvvizsgáló, foglalkozás egézsgégügyi ellátó üzemorvos és/vagy szolgáltató felé. Amennyiben az érintett meghatározott munkakörre jelentkezett, és arra alkalmas, az adatait a Chronos továbbítja a jövőbeli munkáltató(k), kölcsönbevevő(k) felé, kivéve, ha az érintett a munkáltató ismeretében ezt megtiltja.

A Chronos jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra, kötelező adatszolgáltatásra felhasználja (pl. KSH által előírt statisztikai adatszolgáltatás).

13. Adatfeldolgozó igénybe vétele 
A Chronos az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak a Chronos döntéseinek végrehajtására jogosult, a Chronos utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele a Chronos felelősségét nem érinti.
Chronos az adatok archiválásának céljára jelenleg adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Chronos az egyes papíralapú dokumentumok őrzésével, tárolásával kapcsolatos feladatokat saját maga végzi.

14. Adatbiztonság 
A Chronos minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
A Chronos az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

15. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése vagy aktualizálása
Az érintett – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat a Chronos 8 (nyolc) napon belül törli. Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a Chronos az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti törvényi előírás alapján a Chronos-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a Chronos, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll).
 

A kötelező (jogszabályon alapuló) adatkezelések esetében az adatokat a Chronos a jogszabályban meghatározott ideig kezeli, kivéve azt, hogy a Chronos fenntartja a jogot, hogy a törvényi előírás szerinti adatmegőrzési határidőn túl határozatlan ideig továbbra is megőrizze a a társadalombiztosítási és a jövedelemre vonatkozó iratokat, különösen a bérszámfejtést alátámasztó dokumentumok, így a munkaszerződés és annak mellékleteit, igazolások, szabadság nyilatkozatokat, orvosi igazolásokat,  jelenléti íveket, valamint az ezek alapján készült, a biztosításra és járulékfizetésre vonatkozó NAV-bevallások (08-as, 01-es), be- és kijelentési nyomtatványokat, bérjegyzékek és főkönyvi összesítők, NYENYI bejelentések megőrzését. Ezen dokumentumok hosszabb megőrzésének célja, hogy a biztosításra és járulékfizetésre vonatkozó adatok az érintettek nyugdíjba vonulásakor fontosak lehetnek, igazolhatóak legyenek, továbbá a cég tulajdonosváltásakor vagy megszűnésekor gondoskodni kell ezen dokumentumok átadásáról az új tulajdonosnak, a végelszámolónak/ felszámolónak és annak gondoskodnia kell iratőrzőnél történő elhelyezéséről, esetleges utólagos vagy ismételt hatósági ellenőrzések eseténi elérhetőségére.

Chronos – a jogszabályon alapuló adatkezelések és a fent említett megtartási jog kivételével – törli a személyes adatokat, amennyiben az adatok felvételét követő öt év eltelt. A Chronos bizonyos esetekben – amennyiben a vállalkozói vagy munkaszerződés megújítására, újabb megkötésére, egy munkakör későbbi közvetítésére esély van/lehet – a törlést megelőzően megkeresheti az érintettet, és amennyiben az érintett a hozzájárulását megadja, a Chronos az adatait a későbbiekben is kezeli. Az adatkezelés két éves időtartamát az a cél indokolja, hogy ezen időtartamon belül jogos cég érdek szerint reális esély lehet az érintett számára munkakör felkutatására és ajánlására.
A Chronos – a kötelező adatkezelések kivételével – törli az adatokat, adatokat tartalmazó CV-ket, ha az adatok kezelésének célja megszűnt, így különösen, ha az érintett részére megfelelő munkakört a Chronos nem tud ajánlani, és ennek jövőbeni esélye kizárható.Amennyiben az érintett és a Chronos között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben az érintett jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében a Chronos az adatokat kezelheti. 
 
A fentiek alapján Chronos a megadott adatokat törli, ha:
–    azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
–    az érintett azt kéri;
–    az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
–    az adatkezelés célja megszűnt;
–    azt hatóság vagy bíróság elrendeli.
A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.
Az érintett – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – kérheti személyes adatainak aktualizálását is . A Chronos a megadott adatokat aktualizálja, amennyiben:
–    az érintett azt kéri;
–    azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

 

16. Az érintettek jogai 

Mint érintettnek, a GDPR alatt a következő jogai állnak fenn:

 • Az érintett személyes adatainak gyűjtéséről és felhasználásáról szóló tájékoztatáshoz való joga;
 • Az érintettel kapcsolatos személyes adatokhoz való hozzáférés joga (lásd a 17. pontot);
 • Az érintett személyes adatainak helyesbítéséhez való joga. A pontatlan, tévesen szereplő vagy hiányos adatainak a kijavítására (lásd 22. pontot a kapcsolatfelvételhez);
 • Az elfelejtési jogra - azaz kérni, hogy az Adatkezelő (Chronos) törölje minden személyes adatár, amelyet az érintettről nyilvántart (lásd 22. pontot a kapcsolatfelvételhez);
 • Az érintett személyes adatainak feldolgozásának korlátozása (azaz megakadályozása);
 • Az adatok hordozhatóságának joga (a személyes adatok másolatának megszerzése egy másik szolgáltatáshoz vagy szervezethez való újrafelhasználáshoz);
 • A személyes adatok személyes célokra történő felhasználásának tiltakozása; és
 • Az automatizált döntéshozatali és profilalkotási jogokat.
 • Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről (lásd 21. pont), a tájékoztatást a Chronos 30 napon belül, közérthető formában adja meg. Az érintett kérheti a tájékoztatás írásba foglalását.

 

17. Az érintett felelőssége 
Az érintettek csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása – hozzájárulás hiányában – jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén a Chronos az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

18. Kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó szabályok
A Chronos céggel, mint munkaerő-kölcsönzéssel is foglalkozó gazdasági társasággal kölcsönzésre irányuló munkaviszonyban álló munkavállalók adatainak kezelésére a munka törvénykönyve, valamint a munkaviszonyra vonatkozó egyéb - főleg polgári törvénykönyv - szabályok megfelelően irányadók. Chronos a kölcsönvevőnél és annak adatkezeléséért nem felel.
A Chronos kezeli mindazon személyes adatokat, amelyek az érintett munkaviszonyának a teljesítésére, munkavégzésére, munkábajárására, maga a munka minőségére vonatkoznak.

19. Tevékenységi körökre vonatkozó engedélyek
A Chronos munkaerő-közvetítési tevékenység gyakorlására vonatkozó nyilvántartásbavételi száma: 13989-3/20085100-586
A Chronos munkaerő-kölöcsönzési tevékenység gyakorlására vonatkozó nyilvántartásbavételi száma: 1250/20120100-996

 

20. Jogérvényesítés
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Chronos-hoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Chronos a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet tájékoztatja.
Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, emellett bírósági úton is érvényesítheti igényét.

 

21. Hogyan tud hozzáférni az adataihoz?

 • Az érintettnek jogában áll tájékoztatást kérni a Chronos birtokában lévő személyes adatairól egy példányban (ahol ilyen adatokat tárolnak), adati kezeléséről tájékozódni. A tájékoztatást a Chronos ingyen nyújtja a kérésre válaszolva 30 napon belül, közérthető formában adja meg. Az érintett kérheti a tájékoztatás írásba foglalását.
 • További részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy használja a 16. részben található elérhetőségeket.

 

22. Hogyan tud kapcsolatba lépni velünk?
Ha az érintettnek bármiyeln kérdése van a honlap, vagy esesetleg ezen Szabályzattal kapcsolatban, várjuk megkeresését a hThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen, telefonon a +36 1 268-1216 számon vagy postai úton a 1134 Budapest, Tüzér u 30. II. em 11-13. címre. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a tájékoztatásra vonatkozó kérése érthető legyen, különösen ha kérdése Chronos által tárol, kezelt adataira vonatkozna.

Küldhet egy e-mailt az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre, amennyiben szeretné kérni tőlünk az önéletrajzának és összes személyes adatának törlését, ezt 8 napon belül elvégezzük.

About

Chronos Systems is a leading global offshore/nearshore software development and outsourcing company with development centers in Hungary and Argentina

Recent tweets

Development center
1134-Hungary, Budapest, Tüzér u. 30. II.em.
Tel: (+36 1) 268 1216, Fax: (+36 1) 268 1217
 
Sales and Commercial HQ
601 S. Rancho Drive, Las Vegas, NV, USA
Phone: +1 (312) 358 1079